Školská rada

Podle zákona č. 561/2004 se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
- projednává inspekční zprávy
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Nové volby členů školské rady proběhly v červnu 2017. Současné složení školské rady:

 

za zřizovatele:

Barbora Balarinová

Iveta Kryštofová

David Vaníček

 

za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Bc. Zdeněk Hrušťák (Sudice) – předseda školské rady

Veronika Stříbná (Třebom)

Lenka Šušolíková (Rohov)

 

za pedagogické pracovníky:

Mgr. Lenka Běláková  -  místopředseda školské rady

Mgr. Veronika Chovancová

Mgr. Hana van der Laan


 


 

 

  

  

  

TOPlist